Wybierz zamówienie dla zakupu lekcji

OFERTA DLA UCZNIA

 • І. DEFINICJA

  • 1. Administrator to firma UpSkills OU z siedzibą pod adresem Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414, Estonia, NIP EE 102223332, będąca właścicielem Serwisu

  • 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące Ucznia jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

  • 3. Komunikator – komunikator ZOOM udostępniany przez zewnętrznego dostawcę, zintegrowany z Serwisem do prowadzenia Lekcji lub komunikator udostępniany przez Administratora, zintegrowany z Serwisem do stałej komunikacji tekstowej pomiędzy Uczniem, Korepetytorem i Administratorem.

  • 4. Korepetytor to wykwalifikowany nauczyciel, który świadczy Usługi Edukacyjne na rzecz Uczniów za pośrednictwem Serwisu.

  • 5. Lekcja to jednostka obliczeniowa, w której mierzona jest Usługa Edukacyjna, trwająca 30, 60, 90 minut.

  • 6. Pakiet lekcji - stała ilość Lekcji, które są opłacane przez Ucznia w formie przedpłaty. Aktualne rodzaje Pakietów lekcji oraz ich ceny dostępne są w Serwisie.

  • 7. Bezpłatna lekcja to próbne i organizacyjne spotkanie z Korepetytorem, poprzedzające zakup przez Ucznia płatnej Usługi Edukacyjnej od tego Korepetytora za pośrednictwem Serwisu, podczas którego m.in. uzgadniana jest metoda nauczania, określane są potrzeby Ucznia, w celu dostosowania tematyki zajęć i metod nauczania.

  • 8. Lekcja bonusowa – lekcja prowadzona przez Korepetytora zgodnie z programami lojalnościowymi, programami poleceń lub ofertami promocyjnymi dostępnymi dla Uczniów w Serwisie, która nie podlega odpłatności ze strony Ucznia.

  • 9. Saldo bonusowe – informacja o aktualnym stanie dostępnych dla Ucznia Lekcji bonusowych.

  • 10. Uczeń - osoba fizyczna, która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu oraz założył Konto Ucznia w Serwisie.

  • 11. Konto jest chronioną hasłem Ucznia przestrzenią pamięci w infrastrukturze Serwisu, w której gromadzony jest ogół danych Ucznia.

  • 12. Polityka Prywatności – dokument „Polityka Prywatności”, który określa zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora i jest dostępny do wglądu w Serwisie.

  • 13. Regulamin – niniejszy dokument „Oferta dla Ucznia”, który określa zasady korzystania przez Ucznia z Serwisu, a także zakres i warunki świadczenia Usług Edukacyjnych świadczonych na rzecz Ucznia przez Korepetytora za pośrednictwem Serwisu.

  • 14. Reklamacja – zażalenie Ucznia wobec Korepetytora, składane za pośrednictwem Serwisu, zawierające reklamację dotyczącą świadczenia Usługi Edukacyjnej.

  • 15. Serwis - Platforma internetowa znajdująca się w Internecie pod adresem https://bukischool.com.pl wraz ze wszystkimi podstronami wchodzącymi w jego skład, udostępnianymi przez Administratora, w celu umożliwienia Uczniowi otrzymywania Usług Edukacyjnych od Korepetytora.

  • 16. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych jest umową zawieraną za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Korepetytorem a Uczniem, dotyczącą świadczenia Usług Edukacyjnych z wybranego przez Ucznia przedmiotu, poprzez akceptację przez Ucznia oferty Korepetytora za pośrednictwem Serwisu.

  • 17. Usługi Edukacyjne – usługi świadczone przez Korepetytora na rzecz Ucznia z wybranego przedmiotu dostępnego w Serwisie, zgodnie z Umową o świadczenie usług edukacyjnych.

 • II. WARUNKI

  • 1. Regulamin określa warunki korzystania przez ucznia z Serwisu, w szczególności reguluje prawa i obowiązki Ucznia podczas odwiedzania Serwisu oraz korzystania z oferowanych w nim funkcji i usług. Korzystając z Serwisu, Uczeń może otrzymywać Usługi Edukacyjne od Korepetytorów, po utworzeniu Konta.

  • 2. Niniejszy Regulamin, jako wzór umowy w formie elektronicznej, jest dostępny do wglądu przez Ucznia w Serwisie. Akceptacja Regulaminu przez Ucznia następuje w trakcie jego rejestracji w Serwisie. Po zarejestrowaniu się w Serwisie i zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu stają się one prawnie wiążące dla Ucznia.

  • 3. Administrator stale podejmuje działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania Serwisu, nadmienia jednak, że podczas korzystania z niego mogą wystąpić błędy i problemy techniczne. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Uczeń musi powiadomić Administratora na adres e-mail: [email protected].

  • 4. Zawartość i wygląd Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora lub jego licencjodawców, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane.

  • 5. Przed skorzystaniem z funkcjonalności Serwisu i założeniem Konta, Uczeń zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, dostępnymi w Serwisie.

  • 6. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji niniejszego Regulaminu należy kierować do Administratora pocztą tradycyjną na adres: Tuukri tn 19 Tallinn Harjumaa Tallinn, 10152 Estonia lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

 • III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  • 1.Uczeń zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi w zakresie korzystania z sieci Internet i dokonywania za jej pośrednictwem działań.

  • 2. Uczeń zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu, a Administrator może pozbawić Ucznia prawa do korzystania z Serwisu (rozwiązać Umowę o Dostęp do Serwisu), jak również ograniczyć jego dostęp do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  • a) korzystania przez Ucznia z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego;

  • b) podania przez Ucznia danych nieprawdziwych lub nieaktualnych, w szczególności gdy są to dane nieprawdziwe lub dane innej osoby;

  • c) naruszenia za pośrednictwem Serwisu dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Uczniów.

  • d) w przypadku umieszczania w Serwisie wpisów o charakterze bezprawnym, w szczególności:

   • treści propagujących radykalne poglądy lub poglądy społeczne, w tym dyskryminację rasową, etniczną, seksualną, religijną itp.,
   • treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,
   • treści powszechnie uznawane za obraźliwe i nieprzyzwoite,
   • treści promujące zażywanie narkotyków lub nielegalnych środków odurzających, promujące spożywanie alkoholu, zawierające linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje,
   • treści pornograficzne,
   • treści handlowe, reklamowe i promocyjne,
   • treści promujące faszyzm, nazizm, komunizm, rasizm, przemoc itp.
   • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, w szczególności autorów podręczników i innych opracowań naukowych,
   • treści skopiowane z innych serwisów lub zawierające linki do innych serwisów.
  • 3. Jeżeli Administrator cofnie Uczniowi prawo do korzystania z Serwisu, opłata za Pakiet lekcji w części niewykorzystanej na Usługi Edukacyjne w momencie wypowiedzenia, nie podlega zwrotowi Uczniowi.

  • 4. Wszelkie wpisy niezgodne z prawem będą usuwane z Serwisu, a Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań faktycznych i prawnych wobec Ucznia zamieszczającego treści niezgodne z prawem, o których mowa powyżej, w tym zablokowania Konta, a także dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w szczególności w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich.

  • 5. Uczeń wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora ofert handlowych polegających na przesyłaniu przez Administratora na podany przez Ucznia adres e-mail wiadomości zawierających informacje o uruchomieniu nowych funkcjonalności i usług w ramach Serwisu lub informacji o nowych usługach lub produktach Administratora.

  • 6. Serwis staje się dostępny dla użytkowników bez konieczności rejestracji w przypadku korzystania z usługi w postaci przeglądania zawartości Serwisu.

  • 7. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą samodzielnie korzystać z Serwisu ani rejestrować się, w takim przypadku rejestracji może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny takiej osoby.

  • 8. Administrator ma prawo do przeprowadzania okresowych promocji w Serwisie. Warunki promocji będą każdorazowo podawane na Stronie internetowej lub za pośrednictwem usługi mailingowej.

 • IV. KONTO UCZNIA

  • 1. W celu korzystania z Usług Edukacyjnych Uczeń musi posiadać Konto.

  • 2. W celu rejestracji Konta, Uczeń musi wypełnić jeden z elektronicznych formularzy udostępnionych przez Administratora w ramach Serwisu, podając imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

  • 3. Uczeń zobowiązany jest do podania wyłącznie swoich prawdziwych danych. Podając dane Uczeń oświadcza, że dane są zgodne z prawdą. W przypadku podania przez Ucznia nieprawdziwych danych, Administrator ma prawo odmówić rejestracji lub – w przypadku stwierdzenia niezgodności danych z rzeczywistością, po dokonaniu rejestracji – zablokować Konto Ucznia. O fakcie i przyczynach odmowy rejestracji lub zablokowaniu Konta, Uczeń zostanie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail podany na Koncie. Uczeń zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji swoich danych osobowych (w szczególności adresu e-mail), jeżeli uległy one zmianie po dokonaniu rejestracji. Zmiany danych można dokonać po zalogowaniu się do Konta w zakładce „Dane osobowe” poprzez wpisanie zmienionych danych i kliknięcie przycisku „Zapisz”. Zmiany będą widoczne w Serwisie w ciągu 24 godzin.

  • 4. Rejestracja w Serwisie wymaga zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu, a także zapoznania się z Polityką Prywatności. Odnośniki do obu powyższych dokumentów będą dostępne dla Ucznia wraz z elektronicznym formularzem służącym do rejestracji w Serwisie. Uczeń wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem elektronicznym.

  • 5. Dostęp do Konta zapewnia indywidualny login (tj. podany podczas rejestracji numer telefonu) oraz hasło.

  • 6. Uczeń uprawniony jest do założenia i posiadania tylko 1 (jednego) Konta w Serwisie.

  • 7. Administrator podejmuje działania zapobiegające dostępowi do Konta osób nieupoważnionych (z wyjątkiem Ucznia). Działania te mogą jednak nie wystarczyć, jeśli sam Uczeń nie zastosuje się do odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Uczeń zobowiązany jest do zachowania w poufności swoich danych dostępowych umożliwiających wejście do Serwisu i nieudostępniania ich osobom trzecim. W szczególności Uczeń powinien zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funkcjonalności automatycznego zapamiętywania loginów i haseł dostępnych w niektórych programach komputerowych, w szczególności w przypadku korzystania z Serwisu przy użyciu innych urządzeń lub pod różnymi adresami IP.

  • 8. Na Koncie Ucznia dostępna jest informacja o aktualnym stanie Salda przedpłat oraz Lekcji bonusowych.

  • 9. Uczeń ma prawo w każdej chwili usunąć swoje Konto bez podania przyczyny. W tym celu Uczeń musi wysłać wiadomość e-mail do Administratora na adres: [email protected] z prośbą o usunięcie Konta. Administrator usunie Konto w ciągu 7 (siedmiu) dni od momentu otrzymania informacji od Ucznia. Jeżeli Uczeń posiada aktywną Umowę o świadczenie usług edukacyjnych, usunięcie Konta jest niemożliwe do czasu jej rozwiązania.

 • V. LEKCJE BONUSOWE

  • 1. Każdemu Uczniowi, który nie korzystał wcześniej z Usług Edukacyjnych w Serwisie u danego Korepetytora z danego przedmiotu, przysługuje Bezpłatna lekcja próbna, podczas której Korepetytor m.in. poznaje Ucznia i jego potrzeby, aby móc dostosowania tematykę zajęć i metody nauczania do indywidualnych potrzeb Ucznia.

  • 2. Bezpłatna lekcja próbna trwa około 60 minut (minimum 40 minut).

  • 3. Uczniowi mogą być również naliczane Lekcje bonusowe zgodnie z programami lojalnościowymi, ofertami promocyjnymi itp., dostępnymi dla Ucznia w Serwisie.

  • 4. Lekcje bonusowe są obliczane na czas trwania 30; 60; 90 minut.

  • 5. Informacja o aktualnym stanie przysługujących Uczniowi Lekcji bonusowych zawarta jest na Koncie bonusowym, do którego Uczeń ma dostęp na Koncie

  • 6. Lekcja bonusowa, naliczona Uczniowi w ramach terminu ważności Pakietu lekcji, jest ważna do momentu wygaśnięcia terminu ważności zakupionego Pakietu lekcji, po upływie którego Lekcja Bonusowa jest spisywana z Salda bonusowego. Jednocześnie w przypadku wykupienia przez Ucznia kolejnego Pakietu Lekcji przed wygaśnięciem Pakietu Lekcji, Lekcja Bonusowa będzie ważna do daty wygaśnięcia nowego Pakietu Lekcji.

  • 7. Lekcja bonusowa naliczona Uczniowi, który nie posiada wykupionego Pakietu Lekcji, podlega wykorzystaniu przez Ucznia w terminie 7 dni kalendarzowych, po czym zostaje pobrana z konta Bonusowego. Jednocześnie, jeżeli przed upływem Lekcji Bonusowej Uczeń zakupi Pakiet Lekcji, wówczas okres ważności Lekcji Bonusowej ulega przedłużeniu do daty ważności Pakietu Lekcji.

  • 8. Bezpłatne lekcje i Lekcje bonusowe nie podlegają żadnej wymianie ani rekompensacie, w tym pieniężnej, ze strony Administratora.

 • VI. USŁUGI EDUKACYJNE

  • 1. Umowa o świadczenie Usług Edukacyjnych zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Uczniem a Korepetytorem za pośrednictwem Serwisu, poprzez akceptację przez Ucznia oferty Korepetytora.

  • 2. Administrator jest upoważniony do działania w imieniu Korepetytorów, w tym do zawierania w ich imieniu Umów o świadczenie usług edukacyjnych z Uczniami.

  • 3. Administrator jest uprawniony do przyjmowania w imieniu Korepetytorów płatności od Uczniów, co nie czyni go stroną Umów o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych pomiędzy Uczniami a Korepetytorami.

  • 4. Korepetytor i Uczeń mogą organizować lekcje online wyłącznie za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem dostępnych tam narzędzi, w tym komunikatora Zoom.

  • 5. Po zarejestrowaniu Konta, Administrator kontaktuje się z Uczniem pod numerem telefonu podanym podczas rejestracji, proponuje Korepetytora wraz z informacją o tym, czy Korepetytor posiada status przedsiębiorcy oraz ustala termin Bezpłatnej lekcji próbnej (jeśli Uczeń się kwalifikuje).

  • 6. Jeżeli Uczniowi przysługuje Bezpłatna lekcja próbna, Korepetytor przeprowadzi z Uczniem taką Bezpłatną lekcję próbną, zanim Uczeń zdecyduje się na zakup Pakietu lekcji. Jeżeli Uczniowi nie przysługuje bezpłatna lekcja próbna, może od razu zakupić Pakiet lekcji.

  • 7. Po wykupieniu Pakietu lekcji Uczeń będzie mógł wybrać (lub zmienić) Korepetytora spośród oferowanych przez Serwis.

  • 8. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Korepetytorem a Uczniem zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Ucznia oferty Korepetytora poprzez wysłanie zgłoszenia poprzez Serwis.

  • 9. Korepetytor i Uczeń otrzymują potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na Koncie Ucznia w postaci wysłanych zgłoszeń.

  • 10. Opłata za Lekcje jest dokonywana przez Ucznia za pomocą systemu pakietowego. Każdy zakupiony przez Ucznia Pakiet lekcji jest imienny i przydzielany jednej osobie. Każdy pakiet lekcji ma wyznaczony termin ważności.

  • 11. Administrator oświadcza, że całkowity koszt Pakietu lekcji wskazany jest w Serwisie. Cena tam wskazana w dniu zakupu pakietu przez Ucznia jest wiążąca dla Stron.

  • 12. Płatność za zamówione Pakiety lekcji odbywa się płatnością online w Serwisie.

  • 13. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Edukacyjnych jest dokonanie wpłaty za Pakiet lekcji w całości na rachunek bankowy Administratora.

  • 14. W przypadku wybrania przez Ucznia Pakietu lekcji i nieuiszczenia opłaty, Uczeń otrzyma pocztą elektroniczną pismo od Administratora z informacją o braku wpłaty z prośbą o jej dokonanie w ciągu 3 dni, z możliwością anulowania wniosku w przypadku braku płatności.

  • 15. Umowa z Korepetytorem zawierana jest przez Ucznia na okres wykupionego przez Ucznia pakietu, to jest na czas świadczenia Usług Edukacyjnych, które obejmują Lekcje zgodnie z harmonogramem uzgodnionym wspólnie przez Ucznia i Korepetytora. Umowa z Korepetytorem ulega przedłużeniu w przypadku wykupienia przez Ucznia nowego Pakietu lekcji.

  • 16. Świadczenie Usług Edukacyjnych odbywa się na odległość z wykorzystaniem komunikatora Zoom, co pozwala na zapewnienie ochrony bezpieczeństwa rozmów i poufności.

  • 17. Po zawarciu Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, Uczeń i Korepetytor uzgadniają dalszy harmonogram Lekcji.

  • 18. Administrator gwarantuje liczbę godzin Lekcji dostępnych w ramach Pakietu Lekcji, co oznacza, że jeżeli z przyczyn leżących po stronie Korepetytora lub Administratora, Lekcja nie odbędzie się w terminie określonym w uzgodnionym harmonogramie Lekcji, taka Lekcja może zostać przeprowadzona w innym uzgodnionym przez strony terminie, w tym także przez innego uzgodnionego przez strony Korepetytora.

  • 19. Uczeń może odwołać lub przełożyć Lekcję na termin inny niż określony w harmonogramie Lekcji w ramach okresu ważności Pakietu lekcji pod warunkiem poinformowania Korepetytora o odwołaniu lub zmianie terminu Lekcji na inny termin - przed planowaną Lekcją - w terminie określonym na Koncie. Niespełnienie warunku wcześniejszego odwołania z winy Ucznia spowoduje, że Lekcja zostanie uznana za zrealizowaną.
   Jeżeli Korepetytor nie posiada statusu przedsiębiorcy (tj. złożył oświadczenie, że nie posiada statusu przedsiębiorcy), do Umowy o świadczenie usług edukacyjnych nie mają zastosowania przepisy z zakresu ochrony praw konsumentów usługi.
   Jeżeli Korepetytor posiada status przedsiębiorcy, zobowiązany jest do wywiązania się z obowiązków wobec Studenta wynikających z przepisów o ochronie praw konsumentów.

  • 20. Po wygaśnięciu Pakietu Lekcji Lekcje, które nie zostały wykorzystane przez Studenta w okresie pakietu, nie podlegają wymianie (przeniesieniu) ani wymianie na inne usługi w Serwisie, a ich koszt nie podlega zwrotowi.

 • VII. REKLAMACJE

  • 1. Obowiązkiem Administratora jest zapewnienie Uczniowi funkcjonalności Serwisu, z którego korzysta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Administrator odpowiada wobec Ucznia za prawidłowe działanie usługi prezentowanej w Serwisie, zgodnie z Regulaminem. W przypadku stwierdzenia przez Ucznia, że Administrator narusza Regulamin, ma prawo złożyć reklamację listownie na adres: Harjumaa Tallinn, Pae tn 25-47, 11414 Estonia lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

  • Reklamacje dotyczące Usług Edukacyjnych kierowane są do Administratora pocztą tradycyjną na adres: Harjumaa Tallinn, Pae tn 25-47, 11414 Estonia lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] . Administrator wzywa Korepetytora do rozpatrzenia Reklamacji dotyczącej Usługi Edukacyjnej.

  • 3. Reklamacja musi zawierać dane składającego reklamację (nazwisko, imię, dane kontaktowe), a także usługi, której dotyczy reklamacja, przyczyny reklamacji oraz treść reklamacji.

  • 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwolą na uwzględnienie reklamacji, Administrator zwróci się do Ucznia o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub o podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, określając te wątpliwości jako niezbędne informacje.

  • 5. Administrator i Korepetytor zobowiązani są do ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Ucznia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Administratora lub otrzymania dodatkowych informacji określonych w pkt. 4 powyżej.

  • 6. Odpowiedzi na reklamację Administrator udziela w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego Uczeń przesłał reklamację do Administratora, lub na inny adres e-mail wskazany powyżej przez osobę składającą reklamację, lub przesyła ją listem zwykłym na adres wskazany przez Ucznia, jeżeli osoby wskazane w treści reklamacji prześlą odpowiedź pocztą na adres korespondencyjny podany w treści reklamacji.

 • VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  • 1. Uczeń może odstąpić od Umowy o świadczenie usług edukacyjnych bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu jej zawarcia ((zakup pierwszego Pakietu zajęć) lub od chwili jego przedłużenia (zakup kolejnego Pakietu zajęć). W tym celu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: [email protected] .

  • 2. W przypadku odmowy zawarcia przez Ucznia Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, Administrator zwróci Uczniowi koszt niewykorzystanych Lekcji nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wniosku o zwrot od Ucznia.

 • IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU ORAZ TREŚCI I ZNAKÓW ZAWARTYCH W SERWISIE

  • 1. Administrator lub jego licencjodawcy są właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej, w tym osobistych niemajątkowych lub majątkowych praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej („Prawa własności intelektualnej”) w Serwisie jako całości, jak również w poszczególnych jego elementach . Treści, teksty, koncepcje, zdjęcia, grafiki, logo i znak towarowy BUKI, dźwięki, animacje i filmy zawarte w Serwisie oraz ich umieszczenie w Serwisie oraz w samym Serwisie jako całości, materiały edukacyjne, zamieszczone na stronie Serwisu, newsletter, wiadomości są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej („Treść”).

  • 2. O ile wyraźnie nie wynika to z postanowień Regulaminu lub informacji zawartych w Serwisie, wszystkie znaki towarowe, znaki towarowe, logo i inne oznaczenia prezentowane w Serwisie („Znaki”) podlegają ochronie prawnej. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Ucznia z Serwisu nie jest równoznaczne z zezwoleniem na korzystanie ze Znaków zamieszczonych w Serwisie. Jakiekolwiek użycie Znaków, podobnych znaków lub nazw jest zabronione, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.

  • 3. O ile wyraźnie nie wynika to z postanowień Regulaminu lub informacji zawartych w Serwisie, wszystkie znaki towarowe, znaki towarowe, logo i inne oznaczenia prezentowane w Serwisie („Znaki”) podlegają ochronie prawnej. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Ucznia z Serwisu nie jest równoznaczne z zezwoleniem na korzystanie ze Znaków zamieszczonych w Serwisie. Jakiekolwiek użycie Znaków, podobnych znaków lub nazw jest zabronione, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.

  • 4. Z wyjątkiem zakresu dozwolonego na podstawie zezwolenia udzielonego na podstawie Regulaminu, Uczniom nie wolno kopiować, pobierać, rozpowszechniać, publikować, modyfikować ani wykorzystywać Treści lub jakiejkolwiek ich części oraz wszystkich Praw własności intelektualnej na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w sieci komputerowej (w szczególności przy użyciu jakichkolwiek środków dystrybucji elektronicznej) lub wykorzystywać Treści w jakikolwiek inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

  • 5. Administrator oświadcza, że w przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw własności intelektualnej co do Treści lub Znaków albo Serwisu jako całości lub jego poszczególnych elementów, będzie bezwzględnie egzekwował prawa własności intelektualnej swoje lub licencjodawców związanych z Serwisem, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, w tym w szczególności na drodze postępowania karnego.

  • 6. W odniesieniu do wszelkich informacji, zdjęć lub materiałów, które Uczeń przekazuje Administratorowi za pośrednictwem Serwisu, w tym np. własnego zdjęcia użytego w swoim profilu, w momencie przekazania takich informacji, zdjęć lub materiałów, Uczeń udziela Administratorowi nieodpłatną, niewyłączną licencję na korzystanie z tych treści (w całości i w jakiejkolwiek części) na całym świecie w celu zamieszczania, wyświetlania, przechowywania w serwisie, a także w dowolnym miejscu w Internecie, w tym w wyszukiwarkach i serwisach społecznościowych, w działaniach marketingowych powiązanych z Serwisem poprzez umieszczenie linku do zdjęcia w Internecie – także za pośrednictwem zewnętrznych serwisów i portali społecznościowych, przez początkowy okres 5 (pięciu) lat, po 5 (pięciu) latach umowa staje się umową zawarta na czas nieokreślony, przy czym Uczniowi przysługuje prawo wypowiedzenia udzielonej na czas nieokreślony licencji z zachowaniem 2-letniego (dwuletniego) okresu wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji przez Administratora we wszystkich obecnie znanych obszary zastosowania, w szczególności:

   • a) utrwalanie, odtwarzanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz publikowanie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym sieci Internet, sieci telefonii komórkowej i innych sieciach łączności elektronicznej, niezależnie od ilości emisji, żądań i wykonanych kopii);
   • b) powielanie dowolną techniką drukarską.
  • 7. Uczeń wyraża zgodę na modyfikację treści i wykorzystywanie przez Administratora zależnych praw autorskich do utworów oraz upoważnia Administratora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do modyfikowanych utworów. Administrator może wykorzystywać udostępniane treści według własnego uznania, w tym z podaniem autorstwa lub bez.

 • X. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

  • 1. Administratorem (w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia 2016/679) Danych Osobowych przekazanych przez Ucznia w związku z korzystaniem z Serwisu jest Administrator.

  • 2. Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Uczniów i zachowania poufności Danych Osobowych, a także oświadcza, że podejmuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisy rozporządzenia 2016/679.

  • 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych przez Administratora zostały opisane w Polityce Prywatności.

  • 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w szczególności przed przekazaniem jakichkolwiek Danych Osobowych Administratorowi za pomocą formularzy elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu, Uczeń powinien dokładnie zapoznać się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 • XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 1. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Administrator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na wybrane pytania, w szczególności w sytuacji, gdy Administrator uprzednio udzielił wyjaśnień dotyczących podobnego problemu i umieścił je w zakładce „FAQ” w Serwisie lub w innych dokumentach zawierających zalecenia;

  • 2. Administrator nie jest stroną Umów o Świadczenie usług edukacyjnych zawartych pomiędzy Korepetytorem a Uczniem i nie uczestniczy w świadczeniu usług dla Ucznia.

  • 3. Administrator ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn samodzielnie określonych przez Administratora. Zastosowanie nowej wersji Regulaminu możliwe jest po poinformowaniu Ucznia o zmianach i przekazaniu mu zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez zamieszczenie go w Serwisie oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Ucznia. W takiej sytuacji Uczeń ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Do dnia rozwiązania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych obowiązuje Regulamin obowiązujący do chwili rezygnacji Ucznia.

  • 4. Uczeń ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania roszczeń i rozstrzygania roszczeń.

  • 5. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 informujemy, że Uczeń ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z opracowaną przez Komisję Europejską procedurą internetowego rozstrzygania sporów, dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia ewentualnych sporów pomiędzy Uczniem a Administratorem, mogą one zostać skierowane do sądu powszechnego.

  • 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym jest prawo Republiki Estońskiej. Wybór prawa Republiki Estonii nie pozbawia Ucznia ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których niniejszy Regulamin nie może wyłączyć, zgodnie z prawem, które miałoby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa.

  • 7. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie.

 • 02.02.2024