Wybierz zamówienie dla zakupu lekcji

Kup pakiet od 8 lekcji i
zyskaj 2 lekcje GRATIS!

OFERTA DLA KOREPETYTORA

 • I. DEFINICJE

  • 1. Administratorem jest firma UpSkills OU z siedzibą pod adresem Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414, Estonia, NIP EE102223332, która jest właścicielem Serwisu.

  • 2. Serwis - Platforma internetowa znajdująca się w Internecie pod adresem https://bukischool.com.pl wraz ze wszystkimi podstronami wchodzącymi w jej skład, udostępnianymi przez Administratora w celu świadczenia przez Korepetytora Usług Edukacyjnych na rzecz Ucznia.

  • 3. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące Korepetytora jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

  • 4. Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia z wyjątkiem niedzieli, soboty oraz dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

  • 5. Komunikator - komunikator ZOOM udostępniany przez zewnętrznego dostawcę, zintegrowany z Serwisem do prowadzenia Lekcji lub komunikator udostępniany przez Administratora, który jest integralną częścią Serwisu i służy do stałej komunikacji tekstowej, a także organizowania Lekcji.

  • 6. Korepetytor - użytkownik Serwisu, który założył Konto Korepetytora w Serwisie, zaakceptował niniejszy Regulamin Korepetytora i świadczy na rzecz Uczniów Usługi Edukacyjne.

  • 7. Lekcja to jednostka obliczeniowa, w której mierzona jest Usługa Edukacyjna, trwająca 30, 60, 90 minut.

  • 8. Pakiet godzin - ustalona liczba godzin z określonym terminem ważności, za które Uczeń płaci przedpłatą oraz są wykorzystywane w celu przeprowadzenia lekcji. Aktualne rodzaje pakietów godzin oraz ich ceny dostępne są w Serwisie.

  • 9. Lekcja wprowadzająca - próbne i organizacyjne spotkanie z Korepetytorem, nieodpłatne ze strony Ucznia, poprzedzające zakup przez Ucznia płatnej Usługi Edukacyjnej od tego Korepetytora za pośrednictwem Serwisu, podczas którego m.in. uzgadniany jest sposób prowadzenia zajęć i ustalane są potrzeby Ucznia, w celu dostosowania tematyki zajęć i metod nauczania.

  • 10. Lekcja bonusowa - lekcja prowadzona przez Korepetytora zgodnie z programami lojalnościowymi, ofertami promocyjnymi, programami poleceń itp., dostępnymi dla Uczniów w Serwisie, która nie podlega odpłatności ze strony Ucznia.

  • 11. Usługi bonusowe - usługi świadczone przez Korepetytora na rzecz Administratora poprzez prowadzenie Lekcji bonusowych zgodnie z programami lojalnościowymi, ofertami promocyjnymi, programami poleceń itp., dostępnymi dla Uczniów w Serwisie, a także zdefiniowaną przez Administratora kategorią Lekcji wprowadzających.

  • 12. Uczeń - osoba fizyczna, która zaakceptowała warunki Regulaminu Ucznia i założyła Konto Ucznia w Serwisie.

  • 13. Konsument - użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • 14. Przedsiębiorcą konsumenckim jest - przedsiębiorca indywidualny, który korzysta z Serwisu, jeżeli korzystanie z Serwisu nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego.

  • 15. Konto to osobiste konto w infrastrukturze Serwisu, chronione hasłem Korepetytora, w którym przechowywane są wszystkie dane Korepetytora.

  • 16. Polityka Prywatności - dokument „Polityka Prywatności”, który określa zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora i jest dostępny do wglądu w Serwisie.

  • 17. Regulamin - niniejszy dokument „Oferta dla Korepetytora”, który określa zasady korzystania przez Korepetytora z Serwisu, zakres i warunki świadczenia przez Korepetytora Usług Edukacyjnych, za pośrednictwem Serwisu należącym do Administratora.

  • 18. Regulamin Ucznia - dokument „Oferta dla Ucznia”, który określa zasady korzystania przez Ucznia z Serwisu, a także zakres i warunki uzyskiwania przez Ucznia Usług Edukacyjnych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

  • 19. Reklamacja w sprawie usługi edukacyjnej - odwołanie Ucznia do Korepetytora, złożone do Korepetytora za pośrednictwem Serwisu, zawierające reklamację dotyczącą świadczenia Usługi Edukacyjnej.

  • 20. Umowa agencyjna - umowa zawarta pomiędzy Korepetytorem a Administratorem, na warunkach niniejszego Regulaminu, zgodnie z którą Administrator samodzielnie zobowiązuje się na stałe do pośredniczenia na rzecz Korepetytora i w jego interesie przy zawieraniu Umów o świadczenie usług edukacyjnych (zawiera je w imieniu i na koszt Korepetytora). W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, usługi Korepetytora są usługami elektronicznymi, świadczonymi w imieniu Administratora w ramach Serwisu w formie elektronicznej.

  • 21. Prowizja – opłata, którą Administrator pobiera od Korepetytora za każdą Lekcję prowadzoną z tytułu świadczenia na rzecz Korepetytora usług pośrednictwa w zawieraniu i utrzymywaniu Umów o świadczenie usług edukacyjnych.

  • 22. Usługi Edukacyjne – usługi świadczone przez Korepetytora na rzecz Ucznia z wybranego przedmiotu, dostępne w Serwisie, zgodnie z Umową o świadczenie usług edukacyjnych.

  • 23. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych - jest umową zawieraną za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Korepetytorem i Uczniem, dotycząca świadczenia Usług Edukacyjnych z przedmiotu wybranego przez Ucznia spośród przedmiotów dostępnych w Serwisie, poprzez akceptację przez Ucznia oferty Korepetytora za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.

  • 24. Bilans opłat za Usługi Edukacyjne - informacje o liczbie Lekcji prowadzonych przez Korepetytora oraz wysokości środków należnych Korepetytorowi za przeprowadzone Lekcję są dostępne do wglądu Korepetytora na Koncie.

  • 25. Bilans opłat za Usługi Bonusowe - informacja o liczbie Lekcji bonusowych i Lekcji wprowadzających, prowadzonych przez Korepetytora oraz wysokości środków należnych Korepetytorowi za te lekcje, dostępnych dla Korepetytora na Koncie.

 • II. WARUNKI

  • 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, w szczególności reguluje prawa i obowiązki Korepetytora podczas odwiedzania Serwisu oraz korzystania z oferowanych w nim funkcji i usług. Za pomocą Serwisu Korepetytor może oferować Uczniom Usługi Edukacyjne, po utworzeniu Konta.

  • 2. Administrator świadczy na rzecz Korepetytora wyłącznie usługi pośrednictwa (agencji) określone w niniejszym Regulaminie. Administrator nie jest stroną Umów o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych pomiędzy Korepetytorem a Uczniem oraz nie uczestniczy w świadczeniu Usług edukacyjnych na rzecz Ucznia.

  • 3. Niniejszy Regulamin, jako wzór umowy w formie elektronicznej, jest dostępny do wglądu przez Korepetytora w Serwisie. Akceptacja Regulaminu przez Korepetytora następuje w trakcie jego rejestracji w Serwisie. Po zarejestrowaniu się w Serwisie i zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu stają się one prawnie wiążące dla Korepetytora.

  • 4. Administrator stale podejmuje działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania Serwisu, zastrzega jednak, że podczas korzystania z niego mogą wystąpić błędy i problemy techniczne. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Korepetytor musi powiadomić Administratora na adres e-mail: [email protected].

  • 5. Zawartość i wygląd Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora lub jego licencjodawców, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane.

  • 6. Przed skorzystaniem z funkcjonalności Serwisu i założeniem Konta, Korepetytor zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, dostępnymi w Serwisie.

  • 7. Wszelką korespondencję do Administratora należy kierować pocztą tradycyjną na adres: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414, Estonia lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] .

 • III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  • 1. Korepetytor zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi w zakresie korzystania z sieci Internet i wykonywania działań za jej pośrednictwem.

  • 2. Korepetytor zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu, a Administrator może pozbawić Korepetytora prawa do korzystania z Serwisu (usunięcie Konta), jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  • a) korzystania z Serwisu przez Korepetytora w sposób niezgodny z Regulaminem lub zasadami etyki współżycia społecznego;

  • b) podania przez Korepetytora nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w szczególności jeśli są to dane innej osoby;

  • c) naruszenia dóbr osobistych osób trzecich przy pomocy Serwisu, w szczególności dóbr osobistych innych Korepetytorów;

  • d) w przypadku umieszczania w Serwisie zapisów niezgodnych z prawem w postaci:

   • treści popierających radykalne poglądy lub poglądy społeczne, w tym między innymi dyskryminację rasową, etniczną, płciową, religijną itp.,
   • treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,
   • treści powszechnie uznawane za obraźliwe i nieprzyzwoite,
   • treści promujące zażywanie narkotyków, promujące spożywanie alkoholu, zawierające linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje,
   • treści pornograficzne,
   • treści handlowe, reklamowe,
   • treści propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, rasizm, przemoc itp.,
   • treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym w szczególności autorów podręczników i innych opracowań naukowych,
   • treści skopiowane z innych serwisów lub zawierające linki do innych serwisów.
  • 3. Wszelkie niezgodne z prawem wpisy będą usuwane z Serwisu, a Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań faktycznych i prawnych wobec Korepetytora zamieszczającego treści niezgodne z prawem, o których mowa powyżej, w tym do zablokowania Konta, a także do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w szczególności w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich.

  • 4. Tylko osoby, które ukończyły 18 lat, mogą zarejestrować się w Serwisie jako Korepetytor i świadczyć Usługi Edukacyjne.

 • IV. KONTO NAUCZYCIELA

  • 1. Administrator zapewnia Korepetytorom możliwość rejestracji Konta w celu świadczenia przez nich Usług Edukacyjnych w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie. W tym celu Korepetytor musi wypełnić formularz elektroniczny udostępniony przez Administratora w ramach Serwisu i podać imię, nazwisko oraz adres e-mail. Korepetytor jest również zobowiązany do złożenia Administratorowi oświadczenia, czy będzie świadczył Usługi Edukacyjne jako przedsiębiorca, czy jako osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą. Jeżeli Korepetytor świadczy Usługi Edukacyjne jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do wskazania pełnej nazwy swojej działalności, adresu rejestracji działalności oraz numeru NIP lub innych informacji wymaganych przepisami prawa.

  • 2. Rejestracja w Serwisie wymaga uważnego zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, a także zapoznania się z Polityką Prywatności. Odnośniki do obu powyższych dokumentów będą dostępne dla Korepetytora wraz z formularzem elektronicznym służącym do rejestracji w Serwisie. Korepetytor wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod odpowiednim formularzem elektronicznym.

  • 3. Po pomyślnym przesłaniu formularza Korepetytora i zaakceptowaniu go przez Administratora, Konto w Serwisie zostaje automatycznie utworzone.

  • 4. Dostęp do Konta zapewnia indywidualny login (tj. adres e-mail podany podczas rejestracji) oraz wybrane przez Korepetytora hasło dostępowe.

  • 5. Każdorazowo podczas logowania się do Konta konieczne jest podanie indywidualnego loginu oraz aktualnego hasła dostępowego, które zostały wybrane podczas rejestracji w Serwisie lub w trakcie procedury zmiany hasła.

  • 6. Funkcjonowanie Konta odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, od momentu jego rejestracji do momentu wystąpienia przesłanek do jego zamknięcia.

  • 7. Jeden Korepetytor może posiadać jedno Konto w Serwisie oraz w serwisie https://buki.org.pl/. Administrator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i/lub usunięcia Konta, jak również każdego kolejnego Konta w przypadku naruszenia zakazu posiadania więcej niż jednego Konta. Jeżeli Korepetytor posiada konto w serwisie https://buki.org.pl/ w momencie rejestracji Konta w serwisie https://bukischool.com.pl/, to takie konto w serwisie https://buki.org.pl/ zostaje przekazane Administratorowi.

  • 8. Podczas rejestracji Korepetytor zobowiązany jest do podania wyłącznie swoich prawdziwych danych. Podając dane, Korepetytor oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przez Korepetytora nieprawdziwych lub błędnych danych, Administrator zastrzega sobie prawo do nakazu zmiany danych i udzielenia dalszych wskazówek. W przypadku odmowy zastosowania się przez Korepetytora do zaleceń, Administrator ma prawo odmówić rejestracji lub w przypadku stwierdzenia, że dane po rejestracji nie odpowiadają rzeczywistości – prawo do zablokowania Konta. O fakcie i przyczynach odmowy rejestracji lub zablokowania Konta Korepetytor zostanie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail.

  • 9. Korepetytor ma również obowiązek zamieszczenia zdjęcia na swoim Koncie, jest to obowiązkowy warunek korzystania z Konta.

  • 10. Korepetytor zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych (w szczególności adresu e-mail) oraz do poinformowania Administratora o utracie lub nabyciu statusu przedsiębiorcy, jeżeli uległy one zmianie po dokonaniu rejestracji. Zmianę danych zgłasza się poprzez edycję danych po zalogowaniu na Konto.

  • 11. Korepetytor zobowiązany jest do uzupełnienia na Koncie Nauczyciela sekcji „Informacje rozliczeniowe” danymi, które będą wykorzystywane przez Administratora do przelewania na rzecz Korepetytora opłat od Uczniów za świadczenie Usług Edukacyjnych. Korepetytorowi nie wolno świadczyć Usług edukacyjnych bez podania własnych danych rozliczeniowych w sekcji „Informacje rozliczeniowe”.

  • 12. Po dokonaniu rejestracji, Korepetytor ma możliwość edycji swojego Konta poprzez określenie przedmiotu i poziomów nauczania, swojego wykształcenia, zdobytych dyplomów, miejsca odbywania zajęć, krótkiej informacji o sobie, informacji dodatkowych (np. wiek), NIP-u (numeru identyfikacji podatkowej). W trakcie rejestracji Korepetytor podaje również dane do rozliczeń oraz numer rachunku bankowego, na który Serwis przekazuje należności z tytułu świadczenia Usług Edukacyjnych.

  • 13. Prowadzenie konta jest bezpłatne. Posiadanie Konta nie zobowiązuje Korepetytora do dokonywania jakichkolwiek opłat za możliwość korzystania z Serwisu, w celu zamieszczania informacji i przyjmowania zgłoszeń od Uczniów.

  • 14. Administrator podejmuje działania zapobiegające dostępowi do Konta osób nieupoważnionych (z wyjątkiem Korepetytora). Działania te mogą jednak nie wystarczyć, jeśli sam Korepetytor nie zastosuje się do odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Korepetytor zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła dostępowego do Serwisu i nieudostępniania go osobom trzecim. Administrator informuje, że nie wymaga od Korepetytora podawania mu hasła dostępowego, za wyjątkiem sytuacji podczas logowania do Konta w ramach Serwisu. Ponadto, w celu uniemożliwienia korzystania z Konta w Serwisie przez osoby nieupoważnione, Korepetytor zobowiązany jest do wylogowania się z Konta niezwłocznie po skorzystaniu z Serwisu. W szczególności Korepetytor powinien zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funkcjonalności automatycznego zapamiętywania loginów i haseł dostępnych w niektórych programach komputerowych, w szczególności w przypadku korzystania z Serwisu przy użyciu innych urządzeń lub pod różnymi numerami IP.

  • 15. Korepetytor posiadający aktywne Konto w Serwisie może w każdej chwili zmienić hasło dostępowe, a także przywrócić utracone lub zapomniane hasło dostępowe do Konta. W tym celu Korepetytor musi przejść na podstronę Serwisu, na której znajduje się okno umożliwiające wejście do Konta i kliknąć ikonę „Zmień hasło”. Nowe hasło dostępu będzie aktywne automatycznie, natychmiast po jego ustaleniu przez Nauczyciela.

  • 16. Korepetytor zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Administratora w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia jego Konta. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego korzystania z Konta Korepetytora, Serwis zablokuje Konto. W celu odblokowania Konta Korepetytor musi skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail [email protected] .

  • 17. Korepetytor nie ma prawa do usunięcia lub dezaktywacji swojego Konta, w okresie obowiązywania zawartej z Uczniem Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 • V. USŁUGI AGENCYJNE ADMINISTRATORA

  • 1. Korepetytor zleca Administratorowi zaprezentowanie w Serwisie Usług Edukacyjnych, które oferuje Uczniom.

  • 2. Administrator pośredniczy przy zawieraniu Umów o świadczenie usług edukacyjnych w imieniu Korepetytorów z Uczniami na podstawie Umowy agencyjnej, której warunki określa niniejszy Regulamin.

  • 3. Administrator nie może zagwarantować, że Korepetytor otrzyma Uczniów, ani że zostanie zawarta jakakolwiek konkretna liczba Umów o świadczenie usług edukacyjnych.

  • 4. Korepetytor upoważnia Administratora do przyjmowania płatności od Uczniów za Usługi Edukacyjne świadczone przez Korepetytora. Administrator przekazuje opłatę za lekcje Korepetytorowi dwa razy w miesiącu. Przekazana kwota będzie pomniejszona o kwotę Prowizji.

  • 5. Okresami rozliczeniowymi jest okres od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego oraz okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Przekazanie płatności za lekcje jest realizowane przez Administratora w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego.

  • 6. Koszt Usług Edukacyjnych świadczonych przez Korepetytora za pośrednictwem Serwisu, pomniejszony o Prowizję, jest widoczny na Koncie Korepetytora pod adresem https://bukischool.com.pl/rates-for-students/.

  • 7. Opłaty za Usługi Edukacyjne świadczone przez Nauczyciela będą przeliczane przez Administratora na euro lub inną walutę lokalną, uzgodnioną pomiędzy Administratorem a Nauczycielem, po kursie wymiany obowiązującym dla przelewów dokonywanych za pośrednictwem serwisu Wise/Payoneer w dniu przelewu.

  • 8. Minimalna kwota przelewu dla Korepetytora wynosi 50 EUR lub równowartość w uzgodnionej walucie lokalnej. Jeśli Nauczyciel zdecyduje się zamknąć swoje Konto, pozostała kwota zostanie wpłacona na konto bankowe Korepetytora bez zastosowania minimalnego progu 50 euro (lub równowartość w innej uzgodnionej walucie).

  • 9. Korepetytor płaci Administratorowi Prowizję za każdą Lekcję prowadzoną za pośrednictwem Serwisu. Prowizja zostanie potrącona przez Administratora w momencie przekazania płatności za świadczone Usługi Edukacyjne, na co Korepetytor wyraża zgodę.

  • 10. Prowizja ustalana jest w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem Usług Edukacyjnych uiszczonych przez Ucznia, a opłatą za Lekcję, która ma zostać przekazana Korepetytorowi, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Prowizja jest dynamiczna, w zależności od warunków zakupu przez Ucznia Pakietu godzin dostępnego dla niego w Serwisie w momencie zakupu, w szczególności w związku z udziałem Ucznia w programach lojalnościowych, otrzymywaniem przez Ucznia ofert promocyjnych, itp., a także w zależności od liczby sesji prowadzonych przez Korepetytora, zarówno w ramach Serwisu jako całości, jak i dla pojedynczego Ucznia.

  • 11. Wysokość opłaty za Usługi Edukacyjne świadczone przez Korepetytora oraz wysokość Prowizji do potrącenia przez Administratora za każdy okres rozliczeniowy zostanie opublikowany na Koncie Korepetytora za pomocą Rachunku (faktury) za okres rozliczeniowy w zakładce „ Informacje rozliczeniowe” na stronie https://bukischool.com.pl/tutor_billing/

  • 12. W zależności od przepisów krajowych regulujących stosunek prawny między Nauczycielem a Administratorem, Prowizja może zawierać podatek od towarów i usług (VAT). W takim przypadku kwota naliczonego podatku VAT zostanie odzwierciedlona na Rachunku (fakturze) za okres sprawozdawczy.

  • 13. W przypadku braku zgody co do wysokości opłaty za Usługi Edukacyjne świadczone przez Korepetytora i/lub wysokości Prowizji określonej na Rachunku (fakturze) za okres sprawozdawczy, Korepetytor zobowiązany jest powiadomić Administratora na adres: [email protected] w ciągu 5 ( pięciu) dni roboczych od daty publikacji Rachunku (faktury) na Koncie. W przypadku braku zastrzeżeń do Rachunku (faktury) od Korepetytora w określonym terminie, uważa się go za zaakceptowanego przez Korepetytora.

  • 14. Pomiędzy Korepetytorem a Administratorem nie istnieje stosunek pracy ani żadna inna umowa, w tym umowa o świadczenie usług, z wyjątkiem Umowy agencyjnej. Korepetytor nie pracuje pod nadzorem, a także w miejscu i czasie określonym przez Administratora. Administrator może wydawać rekomendacje dotyczące świadczenia przez Korepetytora Usług Edukacyjnych. Korepetytor nie jest upoważniony do reprezentowania Administratora w stosunkach prawnych z osobami trzecimi.

  • 15. Na zlecenie Administratora, Korepetytor będzie świadczył na rzecz Administratora Usługi bonusowe mające na celu popularyzację wśród Uczniów usługi prezentowanej w Serwisie.

  • 16. Koszt Usług bonusowych ustalany jest na podstawie Rachunku (faktury) za okres sprawozdawczy i jest uiszczany przez Administratora w analogiczny sposób i na zasadach przewidzianych dla przelewu opłat za świadczenie Usług Edukacyjnych.

 • VI. ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

  • 1. Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz Ucznia przez Korepetytora odbywa się zgodnie z Umową o świadczenie usług edukacyjnych zawieraną przez zaakceptowanie przez Ucznia oferty Korepetytora.

  • 2. Korepetytor otrzymuje wiadomość od Administratora, że może zostać wyznaczony na Korepetytora dla Ucznia na podstawie wniosku złożonego przez Ucznia. W przypadku potwierdzenia przez Korepetytora zainteresowania świadczeniem Usług Edukacyjnych, Uczeń otrzymuje informację o ofercie Korepetytora. Z kolei Uczeń może przyjąć ofertę Korepetytora lub rozważyć oferty innych Korepetytorów w kolejności pierwszeństwa.

  • 3. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Korepetytorem a Uczniem zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Ucznia oferty Korepetytora poprzez wysłanie zgłoszenia poprzez dostępne mu funkcjonalności Serwisu. Administrator nie jest stroną Umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranej przez Korepetytora z Uczniami.

  • 4. Z uwagi na potencjalną liczbę terminów Korepetytora dostępnych dla Uczniów w Serwisie, Administrator zaleca, aby Korepetytor był dostępny przez co najmniej 12 godzin tygodniowo, w celu świadczenia Usług Edukacyjnych.

  • 5. Korzystając z Serwisu, Korepetytor nie może jednocześnie prezentować swojej oferty edukacyjnej w Serwisie https://buki.org.pl.

  • 6. Administrator nie może zagwarantować, że Korepetytor otrzyma Uczniów, ani że zostanie zawarta jakakolwiek konkretna liczba Umów o świadczenie usług edukacyjnych.

  • 7. Korepetytor może prowadzić Lekcje wyłącznie za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem dostępnych tam narzędzi oraz zintegrowanego komunikatora ZOOM. Jedynie w przypadku problemów technicznych możliwe jest wykorzystanie innego narzędzia audiowizualnego do przeprowadzenia Lekcji, po uprzednim powiadomieniu Administratora. Jeżeli Korepetytor ma status przedsiębiorcy, jest on zobowiązany do wypełnienia wobec Ucznia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie praw konsumentów.

  • 8. Korepetytor oświadcza, że jest świadomy faktu, że Uczeń ma prawo odmówić dalszego korzystania z usług edukacyjnych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu zawarcia Umowy o świadczenie usług edukacyjnych (zakup wstępnego pakietu godzin) lub od momentu przedłużenia Umowy o świadczenie usług edukacyjnych (zakup kolejnego Pakietu godzin), co wiąże się z obowiązkiem Administratora do zwrotu Uczniowi opłaty za niewykorzystane godziny, z którym Korepetytor zgadza się.

  • 9. W przypadku pozbawienia Ucznia przez Administratora prawa do korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez Ucznia Regulaminu, opłata za usługi edukacyjne, które nie zostały przeprowadzone przez Korepetytora w związku z niekorzystaniem przez Ucznia części Pakietu godzin, nie zostanie doliczony Korepetytorowi, na co Korepetytor wyraża zgodę.

  • 10. Opłata za Zajęcia jest dokonywana przez Uczniów za pomocą systemu pakietowego. Każdy wykupiony przez Ucznia Pakiet godzin jest imienny i przydzielany jednej osobie. Każdy Pakiet godzin ma określony termin ważności.

  • 11. Jeżeli część godzin z zakupionego przez Studenta Pakietu godzin nie została z jakiegokolwiek powodu przeprowadzona, nie przysługuje Korepetytorowi opłata za niewykorzystane godziny.

  • 12. Aktualny koszt Pakietów godzin publikowany jest w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Pakietów godzin i Prowizji w dowolnym momencie. Takie zmiany będą dotyczyły tylko Pakietów godzin, które staną się dostępne po takiej zmianie oraz Prowizji płatnej na rzecz Administratora po zmianie. W przypadku, gdy Korepetytor nie wyrazi zgody na nowe ceny Pakietów godzin lub Prowizji wobec Administratora, ma prawo odmówić świadczenia Usług Edukacyjnych zgodnie ze zmienionymi cenami oraz zaprzestać korzystania z Serwisu.

  • 13. Jeżeli Korepetytor zawarł z Uczniem Umowę o świadczenie usług edukacyjnych, zobowiązany jest do jej należytego wykonania, zwracając szczególną uwagę na terminowość realizacji Lekcji. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez Korepetytora jest możliwe tylko za zgodą Ucznia.

  • 14. Korepetytor ma obowiązek zawiadomić Administratora na adres e-mail: [email protected], lub osobę upoważnioną przez Administratora, o odmowie świadczenia Usług Edukacyjnych przez Ucznia.

  • 15. Po zawarciu Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, Uczeń i Korepetytor uzgadniają dalszy harmonogram Lekcji, pierwsza Lekcja musi odbyć się nie później niż dwadzieścia dni po zawarciu Umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Uczeń może odwołać lub przełożyć Lekcję na termin inny niż określony w planie lekcji, pod warunkiem poinformowania Korepetytora o odwołaniu lub zmianie terminu Lekcji co najmniej 8 godziny przed planowaną Lekcją, na co Korepetytor wyraża zgodę.

  • 16. Korepetytor ma obowiązek poinformować Administratora i Uczniów o planowanej co najmniej tygodniowej nieobecności.

  • 17. Korepetytor ma prawo odwołać Lekcję co najmniej 8 godzin przed jej rozpoczęciem.

  • 18. Korepetytor zobowiązuje się w każdym indywidualnym przypadku do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do realizacji Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a w szczególności do zapewnienia, że zamieszczając treści w Serwisie posiada odpowiednie prawa intelektualne, oraz że prezentowane treści nie naruszają prawa, norm moralnych i/lub praw osób trzecich (takich jak prawa autorskie, prawa osobiste i prawa do znaków towarowych).

  • 19. Korepetytor wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jakakolwiek forma wykorzystania treści edukacyjnych, materiałów innych nauczycieli itp. jest zabroniona, chyba że takie materiały są dostępne w ramach praw autorskich (np. korzystanie z licencjonowanych kopii podręczników).

  • 20. Na Koncie Korepetytora będzie wyświetlana informacja o saldzie płatności za pomyślnie zrealizowane Lekcje z Uczniami oraz informacja o Prowizji Administratora za świadczone usługi pośrednictwa.

  • 21. Korepetytor samodzielnie odpowiada za stworzenie warunków organizacyjno-prawnych umożliwiających świadczenie Usług Edukacyjnych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (rejestracja jako prywatny przedsiębiorca, składanie zeznań podatkowych itp.).

  • 22. Świadcząc Usługi Edukacyjne, Korepetytor zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawa obowiązującego w jego regionie, w tym przepisów podatkowych . Korepetytor samodzielnie opłaca wszelkie zobowiązania publicznoprawne i podatkowe w związku ze świadczeniem Usług Edukacyjnych oraz wypełnia inne obowiązki wynikające z powszechnie przyjętych przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych (wpłacanie podatków i opłat do budżetu, realizacja odliczeń socjalnych itp.).

  • 23. W celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa Administrator może być zobowiązany do przedstawienia organom państwowym w miejscu rejestracji Administratora informacji związanych ze świadczeniem Usług Edukacyjnych za pośrednictwem Serwisu.

  • 24. Korepetytor upoważnia Administratora do przyjmowania Reklamacji od Uczniów dotyczących Usług Edukacyjnych i przekazywania ich do Rozpatrzenia Korepetytorowi na warunkach określonych w Rozdziale VII Regulaminu.

  • 25. Korepetytor jest zobowiązany do terminowego rozpatrywania reklamacji. Termin ustosunkowania się Korepetytora do reklamacji wynosi 3 dni kalendarzowe. W przypadku braku odpowiedzi na Reklamacje w powyższym terminie uważa się, że Korepetytor uznał reklamację za zasadną.

  • 26. Korepetytor upoważnia Administratora do występowania w charakterze mediatora w przypadku ewentualnego sporu pomiędzy Uczniem a Korepetytorem oraz wyraża zgodę na to, aby to Administrator podejmował ostateczną decyzję w sprawie złożonej przez Ucznia reklamacji, w szczególności co do zasadności roszczeń o zwrot kosztów za Pakiet godzin.

  • 27. W przypadku rażących naruszeń przez Korepetytora Regulaminu lub w przypadku niewykonania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, na wniosek Ucznia, Administrator podejmie próbę znalezienia zastępczego Korepetytora. W przypadku znalezienia zastępczego Korepetytora, dotychczasowa umowa Ucznia z Korepetytorem może zostać przepisana na innego Korepetytora. Korepetytor wyraża zgodę na takie przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na zastępującego go Korepetytora. Nowy Korepetytor jest uprawniony do otrzymania zapłaty za zrealizowane Lekcję z kwoty wpłaconej przez Ucznia za Pakiet godzin, po zrealizowaniu Lekcji zgodnie z warunkami uzgodnionymi z pierwotnym Korepetytorem. W przypadku braku możliwości znalezienia zastępczego Korepetytora lub jeśli Uczeń nie chce zmienić Korepetytora, Uczeń ma prawo rozwiązać Umowę o Usługi Edukacyjne bez okresu wypowiedzenia, na co Korepetytor wyraża zgodę.

  • 28. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Korepetytora w związku z wykonywaniem Umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Korepetytor nie może prowadzić Lekcji z Uczniem poza Serwisem oraz przyjmować od nich płatności poza Serwisem. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości, że Korepetytor prowadzi rozliczenia pieniężne z Uczniem poza Serwisem, Administrator może wysłać do Korepetytora ostrzeżenie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na Koncie. Upomnienie Korepetytora może skutkować czasowym zawieszeniem Konta do czasu wyjaśnienia sytuacji, a w przypadku dalszych naruszeń i dokonywania wpłat pieniężnych poza Serwisem, Administrator może zablokować lub usunąć Konto w Serwisie oraz pod adresem https://buki.org.pl/. Niezależnie od powyższych uprawnień, Administrator ma prawo żądać od Korepetytora utraconej Prowizji, którą otrzymałby Administrator, gdyby Korepetytor zawarł umowę o świadczenie usług edukacyjnych i świadczył na rzecz Ucznia Usługi Edukacyjne w Serwisie.

  • 29. Korepetytor zobowiązany jest do współpracy z Administratorem poprzez odpowiadanie na prośby, udzielanie stosownych informacji itp. w ciągu 1 dnia roboczego.

  • 30. Jeżeli Korepetytor nie ma aktywnych Uczniów lub Lekcje z aktywnymi Uczniami dobiegają końca, wówczas Korepetytor ma prawo usunąć swoje Konto (zrezygnować z niniejszej Oferty dla Nauczyciela) w dowolnym momencie z wyprzedzeniem (nie krótszym niż 14 dni roboczych) od powiadomienia Administratora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z prośbą o usunięcie Konta.

  • 31. W przypadku chęci jednostronnego rozwiązania Regulaminu przez Korepetytora, Korepetytor musi powiadomić o tym Administratora, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] z prośbą o usunięcie Konta co najmniej na 14 dni roboczych przed żądaną datą rozwiązania Regulaminu W takim przypadku wszystkie środki za lekcje zostaną wypłacone Korepetytorowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a aktywni Uczniowie zostaną rozdzieleni między innych Korepetytorów;.

 • VII. REKLAMACJE

  • 1. Obowiązkiem Administratora jest świadczenie na rzecz Nauczyciela usług pośrednictwa zgodnie z Umową agencyjną (postanowienia niniejszego Regulaminu). Administrator jest odpowiedzialny wobec Korepetytora za należyte świadczenie usług pośrednictwa zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jeżeli Korepetytor odkryje, że usługi pośrednictwa świadczone przez Administratora są nieprawidłowe, np. dochodzi do naruszeń związanych z działaniem Serwisu, rozliczeniami z Korepetytorem, ma on prawo do złożenia reklamacji lub listownie na adres: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414, Estonia lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] .

  • 2. Reklamacja musi zawierać informacje o osobie fizycznej składającej reklamację ( imię i nazwisko lub imię i nazwisko (nazwisko, pod którym Korepetytor występuje w Serwisie), dane kontaktowe, wskazanie numeru zgłoszenia, którego reklamacja dotyczy, powód reklamacji.

  • 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwolą na rozpatrzenie reklamacji, Administrator zwróci się do Korepetytora o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub o udzielenie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, określając te wątpliwości lub niezbędne informacje.

  • 4. Administrator zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Korepetytora w terminie 14 (czternastu) dni od momentu jej otrzymania przez Administratora, lub uzyskania dodatkowych informacji.

  • 5. Odpowiedź na reklamację Administrator udziela w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego Korepetytor przesłał reklamację do Administratora lub na inny adres e-mail wskazany powyżej przez osobę składającą reklamację lub przesyła ją listem zwykłym na adres wskazany przez Korepetytora, jeżeli osoby wskazane w treści reklamacji proszą o przesłanie odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny podany w treści reklamacji.

 • VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU ORAZ TREŚCI I ZNAKÓW ZAWARTYCH W SERWISIE

  • 1. Administrator lub jego licencjodawcy są właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw osobistych lub majątkowych, praw wynikających z rejestracji znaku towarowego oraz innych praw własności intelektualnej („Prawa własności intelektualnej”) dotyczących Serwisu jako całości, jak również jego poszczególnych elementów. Treści, teksty, koncepcje, zdjęcia, grafiki, logotypy i znaki towarowe, dźwięki, animacje i filmy zawarte w Serwisie oraz ich umieszczenie w Serwisie oraz w samym Serwisie jako całości, materiały edukacyjne, zamieszczone w Serwisie wiadomości, newslettery podlegają ochronie prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej („ Treść ”).

  • 2. Korzystanie z Serwisu (w tym jego zawartości) przez jakąkolwiek osobę lub podmiot nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do wartości niematerialnych, w tym między innymi autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej do treści. Korepetytor może czytać i wykorzystywać te treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  • 3. O ile wyraźnie nie przewidziano inaczej w postanowieniach Regulaminu lub w informacjach zawartych w Serwisie, wszelkie znaki towarowe, znaki towarowe, logo i inne oznaczenia zamieszczone w Serwisie („Znaki”) podlegają ochronie prawnej . Wyrażenie zgody na korzystanie przez Korepetytora z Serwisu nie jest równoznaczne z zezwoleniem na korzystanie ze Znaków zamieszczonych w Serwisie. Jakiekolwiek używanie Znaków lub im podobnych znaków lub nazw jest zabronione, chyba że Administrator wyrazi pisemną zgodę na takie użycie.

  • 4. Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez zezwolenie udzielone zgodnie z Regulaminem, Korepetytorowi nie wolno kopiować, pobierać, rozpowszechniać, publikować, modyfikować ani wykorzystywać Treści lub ich części, a także wszelkich Praw własności intelektualnej na jakiejkolwiek Stronie internetowej lub sieci komputerowej (w szczególności za pomocą jakichkolwiek środków dystrybucji elektronicznej) lub wykorzystywania Treści w jakikolwiek inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

  • 5. Administrator oświadcza, że w przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw własności intelektualnej do Treści lub Znaków albo Serwisu jako całości lub jego poszczególnych części, będzie bezwzględnie egzekwował prawa własności intelektualnej swoje lub licencjodawców związanych z Serwisem.

  • 6. W odniesieniu do wszelkich informacji, zdjęć lub materiałów, które Nauczyciel przekazuje Administratorowi za pośrednictwem Serwisu, w tym np. własnego zdjęcia użytego w profilu, w momencie udostępnienia takich informacji, zdjęć lub materiałów, Nauczyciel udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tych treści (w całości i w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i na całym świecie w celu zamieszczania, wyświetlania, przechowywania w serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem Internetu, w tym wyszukiwarek i serwisów społecznościowych, w działaniach marketingowych związanych z Serwisem poprzez umieszczenie linku do zdjęcia w Internecie – także za pośrednictwem zewnętrznych serwisów i portali społecznościowych, przez początkowy okres 5 (pięciu) lat, jednakże po upływie 5 (pięciu) lat Umowa staje się umową zawartą na czas nieokreślony, a Korepetytor uzyska prawo zapoznania się z licencją udzieloną na czas nieokreślony z 2-letnim (dwuletnim) okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielenia Administratorowi sublicencji we wszystkich obecnie znanych obszarach eksploatacji, w szczególności:

  • a) utrwalanie, odtwarzanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz publikowanie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach komórkowych i innych sieciach łączności elektronicznej, niezależnie od liczby emisji) , złożonych wniosków i kopii);

  • b) powielanie dowolną techniką drukarską.

  • 7. Korepetytor wyraża zgodę na zmianę treści i wykorzystywanie przez Administratora zależnych praw autorskich do utworów oraz upoważnia Administratora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do zmodyfikowanych utworów. Administrator może wykorzystywać udostępniane treści według własnego uznania, w tym z podaniem autorstwa lub bez.

 • IX. ZAKAZ KONKURENCJI

  • 1. Korepetytor oświadcza, że w okresie świadczenia Usług Edukacyjnych za pośrednictwem Serwisu oraz w okresie 12 miesięcy po ich zakończeniu nie będzie bezpośrednio ani pośrednio świadczyć identycznych lub podobnych usług edukacyjnych poza Serwisem na rzecz Uczniów, którzy zostali przydzieleni Korepetytorowi w Serwisie. Korepetytor nie będzie świadczył Usług Edukacyjnych na rzecz Uczniów osobiście, jak również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub jako członek spółek kapitałowych, jak również poprzez osoby prawne, w których pełni funkcje wspólnika, członka organu zarządzającego, a także za pośrednictwem osób fizycznych lub prawnych powiązanych z Korepetytorem.

  • 2. W przypadku wątpliwości co do możliwości świadczenia usług edukacyjnych, bez naruszenia przepisów o zakazie konkurencji, Korepetytor zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

  • 3. Korepetytor zobowiązuje się również, w okresie świadczenia Usług Edukacyjnych za pośrednictwem Serwisu oraz w ciągu 12 miesięcy po ich zakończeniu, do powstrzymania się od negocjacji z Uczniami, z którymi Korepetytor nawiązał kontakt w Serwisie, dotyczących świadczenia usług edukacyjnych poza Serwisem, a także nie będzie polecać Uczniom usług edukacyjnych nieprezentowanych w Serwisie, bez zgody Administratora.

  • 4. Korepetytor oświadcza, że nie będzie udostępniał danych osobowych Uczniów osobom trzecim.

  • 5. W przypadku naruszenia przez Korepetytora obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, Administrator może żądać od Korepetytora zapłaty kary umownej w wysokości równowartości 2.500,00 EUR (dwa tysiące pięćset euro) za każde naruszenie.

 • X. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

  • 1. Administrator jest administratorem (w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia 2016/679) Danych Osobowych przekazanych przez Korepetytora w związku z korzystaniem z Serwisu.

  • 2. Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony danych Korepetytorów oraz zachowania poufności Danych Osobowych, a także oświadcza, że podejmuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisy rozporządzenia 2016/679.

  • 3. Szczegółowe zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych przez Administratora zostały opisane w Polityce Prywatności.

  • 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w szczególności przed przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek Danych Osobowych za pomocą formularzy elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu, Korepetytor powinien uważnie zapoznać się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 • XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 1. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Administrator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na wybrane pytania, w szczególności w sytuacji, gdy Administrator uprzednio udzielił wyjaśnień dotyczących takiego samego lub podobnego problemu i umieścił je w zakładce „FAQ” w Serwisie lub w innych dokumentach zawierających zalecenia.

  • 2. Administrator ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn samodzielnie określonych przez Administratora. Zastosowanie nowej wersji Regulaminu jest możliwe po poinformowaniu Korepetytora o zmianach i przekazaniu mu zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez zamieszczenie go w Serwisie i/lub przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Korepetytora. W takiej sytuacji Korepetytor ma prawo wypowiedzieć Regulamin z Administratorem z chwilą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Do dnia rozwiązania Regulaminu z Administratorem obowiązuje Regulamin obowiązujący do momentu rezygnacji Korepetytora.

  • 3. Korepetytor ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania roszczeń i zaspokojenia roszczeń.

  • 4. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 informujemy, że Korepetytor ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą rozwiązywania sporów w Internecie opracowaną przez Komisję Europejską, dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.

  • 5. W przypadku braku polubownego załatwienia ewentualnych sporów pomiędzy Korepetytorem a Administratorem, mogą one zostać skierowane do sądu powszechnego.

  • 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym jest prawo Republiki Estońskiej. Wybór prawa Republiki Estońskiej nie pozbawia Korepetytora ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których niniejszy Regulamin nie może wyłączyć, zgodnie z prawem, które miałoby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa.

  • 7. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://bukischool.com.pl/

 • 26.04.2024